Language

Translate

Register now

Already have an account? Please login

Sawbo: Postharvest Loss: Salt Testing for Grain Moisture Levels in “Fon” (accent from “Benin”)

Sawbo: Postharvest Loss: Salt Testing for Grain Moisture Levels in “Fon” (accent from “Benin”)

by Barry Pittendrigh

7963 views - Submitted on Fri, 04/05/2018


Language:


Agtube and Access Agriculture are not responsible for the content of this video

You can download this video here: https://sawbo-animations.org/video.php?video=//www.youtube.com/embed/PCN...εwunkwiyi dowu élɔ́ ɖŏ wlinwouin ɖé xlɛ́ wὲ ɖó nú a na kpɔ́n nú sìn ɖékpó sín jìnúkwùn towè mɛ́ bɔ́ é xhú bɔ́ ĕ na dŏ agɔ̆ ɔ́ jí wὲ. wlinwouin énɛ́ nɔ́ zăn jὲ dŏ kpɔ́n sìn nawún ɖĕè kpò ɖŏ jìnúkwùn lὲ mὲ ɔ́.


 
Our Sponsors