Language

Translate

Register now

Already have an account? Please login

Sawbo Fon: Solar Treating of Cowpea Seeds (accent from Benin)

Sawbo Fon: Solar Treating of Cowpea Seeds (accent from Benin)

by Barry Pittendrigh

7854 views - Submitted on Fri, 01/06/2018


Language:


Agtube and Access Agriculture are not responsible for the content of this video

You can download this video here: https://sawbo-animations.org/video.php?video=//www.youtube.com/embed/-Rz... Nuvi ɖĕè e nɔ ylɔ́ ɖɔ̀ Bruches de niébé (Callosobruchus maculatus) ɔ̀ nɔ hin ayikún gblĕ hwenu e yà bo dŏ agɔ́ gŭdò ɔ̀. ɖŏ yεwunkwiyi dowu élɔ́ ɖĕè e hin ɔ e nan kpɔ́n ɖͻ alŏkàn ɖĕ yi nukon lĕ jĭ ɔ̀ mὲ ɔ̀, mì ɖó lĕè e na zăn hwezivɔ́ bó dó hù nuvi e nɔ dŏ tagbà nú ayikún lέ có bó e ná dŏ agɔ́ ɔ̀ zĕ xlɛ́ wε.


 
Our Sponsors