Language

Translate

Register now

Already have an account? Please login

Sawbo fon: quality shea nuts - best practices for production (accent from benin)

Sawbo fon: quality shea nuts - best practices for production (accent from benin)

by Barry Pittendrigh

7531 views - Submitted on Wed, 30/05/2018


Language:


Agtube and Access Agriculture are not responsible for the content of this video

You can download this video here: https://sawbo-animations.org/video.php?video=//www.youtube.com/embed/kNU... Lìmú ɔ̀ ɖò ta jí nú nyɔ̆nù lὲ ɖŏ tò ɖĕè nɔ́ dŏ lìmútín lὲ ɖì Senegal ɖŏ africa hwèjayí alŏ Ethiopie ɖŏ africa zănzànhwéjí ɖɔ̆hùn lὲ mὲ. Amɔ̆ nu e ma w'azɔ̆ ɖŏ lìmú kwín lὲ wŭ ganjí ă, lìmú kpódó nu e nɔ́ tɔ́n sín mὲ lὲ kpó nɔ́ nyɔ̆ ganjí ă. Yεwunkwiyi dowu élɔ́ ɖŏ lĕè e na w'azɔ̆ dò lìmú kwín lὲ jĭ bɔ́ e na nă lìmú kwín ɖagbè bɔ́ e na dŏ agɔ̆ xlɛ́ wɛ́. Zízăn énέ nɔ́ zăn nakí sù kpɔ́ ɖì zízăn xóxó ɔ́ ɖɔhùn ă.


 
Our Sponsors